Profesor Tomasz Bąkowski

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański

img

OGÓLNE

Profesor dr hab. Tomasz Bąkowski

Tomasz Bąkowski rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Administracyjnego jako asystent w październiku 1993 r. Od maja 2000 r., po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu", został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W dniu 20 października 2008 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. „Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości". Z dniem 1 października 2009 r. został powołany na stanowisko profesora Uniwersytetu Gdańskiego. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Tomaszowi Bąkowskiemu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

W kręgu zainteresowań naukowych, dydaktycznych i praktycznych, które wiążą się z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, znajdują swoje szczególne miejsce problemy zasad prawa administracyjnego, prawnych aspektów procesu inwestycjo-budowlanego, organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz legislacji administracyjnej. Prowadzi wykłady z prawa administracyjnego, gospodarki przestrzennej i legislacji administracyjnej oraz seminaria magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja.

Wieloletni współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska (d. Wydawnictwa Prawniczego - LEX); współautor programów „System Informacji Prawnej LEX"; do 2008 r. - zastępca Dyrektora Strategicznego do spraw Segmentu Samorząd Terytorialny Wolters Kluwer Polska. W latach 2008-2011 Redaktor Naczelny Serwisu Samorządowego Wolters Kluwer Polska.

W latach 2000-2009 wykładowca na Wydziale Administracji w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Współpracował również z Wydziałem Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. W latach 2012-2015 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych.

img
Aktywność zawodowa, funkcje i stanowiska
Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji UG
Kadencje 2008-2012, 2012-2016. Załatwianie spraw studentów studiów stacjonarnych na kierunkach: prawo, administracja i kryminologia.
Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Do zadań Rady Programowej należy monitoring poziomu naukowego jednostki, zwłaszcza w zakresie spójności oferty dydaktycznej na danym kierunku z rozwojem badań naukowych, potrzebami rynku pracy i interesariuszy zewnętrznych
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego UG
Kierowana od 2009 r. przez Tomasza Bakowskiego Katedra Prawa Administracyjnego UG, była organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń o charakterze naukowym i naukowo-dydaktycznym w tym:
  • konferencji „Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym”, Gdańsk, 25-26 października 2011
  • konferencji „Założenia do ustawy - Kodeks budowlany, Regionalna konferencja konsultacyjna”, Gdańsk 9 maja 2012 r.
  • jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Uniwersytetu Gdańskiego Eugeniusza Bojanowskiego, połączony z konferencją naukową „Udział podmiotów spoza administracji publicznej w realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego”, Gdańsk 24 października 2012 r.
  • konferencji „Internet jako źródło informacji publicznej”, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Wojewody Pomorskiego. Konferencja stanowiła zwieńczenie projektu badawczego „BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej"
  • VII Letnich Warsztatów Doktoranckich, Gniewino 26-28 czerwca 2013 r. „Prawotwórstwo sądów administracyjnych?”
  • XV Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań”, Gdańsk - Karlskrona 13-15 czerwca 2014 r.
  • dorocznych konkursów wiedzy o prawie administracyjnym
  • Prawniczego Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Wolność zabudowy. Mity i normatywna rzeczywistość”, Gdańsk 9 października 2015 r.
  • II Prawniczego Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy”, Gdańsk 12 maja 2017 r.
Kierownik Podyplomowych Studiów „Postępowanie Administracyjne”
Studia są prowadzone od marca 2010 r. w systemie dwusemestralnym w wymiarze 160 godzin. Zajęcia w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów prowadzą pracownicy i współpracownicy Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, łączący pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką prawniczą i administracyjną.
Kierownik Podyplomowych Studiów „Legislacja Administracyjna”
Studia są prowadzone od lutego 2016 r. w systemie dwusemestralnym w wymiarze 150 godzin, kierowane są w szczególności do pracowników szeroko rozumianej administracji, którzy w swej praktyce zawodowej uczestniczą w procesach stanowienia aktów prawa, w tym także aktów wewnętrznych - takich jak wszelkiego rodzaju uchwały, zarządzenia, regulaminy, wytyczne, okólniki, itp. Słuchacze podczas studiów nabywają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie zasad, technik i trybu stanowienia różnorodnych aktów prawnych oraz umiejętności prawidłowego ich sporządzania w praktyce administracyjnej.
Członek Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Szkoły Doktorskiej
Członek Rady Dyscypliny Nauki Prawne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Rada Dyscypliny Nauki Prawne jest jednym organów Uniwersytetu Gdańskiego. Do zadań Rady należy m.in. nadawanie stopni naukowych wyznaczanie i zmiana promotora lub promotorów oraz promotora pomocniczego; powoływanie komisji do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w danej dyscyplinie naukowej; nadawanie w drodze decyzji administracyjnej stopni naukowych w danej dyscyplinie naukowej; nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą; kształtowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej w Uniwersytecie oraz jej bieżąca ewaluacja z perspektywy oceny parametrycznej; uczestnictwo w kształtowaniu polityki naukowej Uniwersytetu; opracowywanie projektu szczegółowych kryteriów oceny w zakresie osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej; opiniowanie zatrudnienia i awansów pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w danej dyscyplinie naukowej; realizacja innych zadań wyznaczonych przez Rektora.
Radca prawny, w „Tomasz Bąkowski Kancelaria Radcy Prawnego”, wcześniej 2010-2014 wspólnik w „Bąkowski & Hadaś Kancelarii Radców Prawnych Spółka Partnerska”
Prowadzona praktyka obejmuje pomoc, doradztwo, szkolenia i pełnomocnictwa w sprawach, związanych z szerokorozumianym procesem inwestycyjno-budowlanym z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska i zabytków, infrastruktury technicznej; prawnymi aspektami gospodarki morskiej, a także organizacją i funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
Stażysta Instytutu Morskiego w Gdańsku (wrzesień 2017 – styczeń 2018)
Współpraca z zespołem przygotowującym projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
Ekspert w projekcie SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance No. STHB.04.01.00-22-0111/17
Prowadzenie szkoleń z zakresu prawnych aspektów planowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
Członek Rady Legislacyjnej
Kadencje: XI (2012-2014), XII (2014-2018). Autorstwo i współautorstwo wielu projektów opinii o projektach ustaw i założeń do ustaw z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.
Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego
Udział w pracach studialnych oraz w pracach na projektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.
Członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej kształci i przygotowuje do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadry wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest organem wnioskującym, doradczym i opiniującym Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Liczy nie więcej niż 25 członków. Do Kompetencji Rady należy w szczególności: 1) określanie organizacji i trybu działania Rady; 2) wyrażanie opinii w sprawach: a) kierunków działania Szkoły, b) ogólnych zasad rekrutacji, c) procesu dydaktycznego, d) funkcjonowania i wyników działalności Szkoły, e) zatrudniania absolwentów.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (2011-2014)
Współorganizator XV Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań”, Gdańsk - Karlskrona 13-15 czerwca 2014 r.
Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (2014-2017)
Członek stowarzyszenia Naukowe Centrum Prawno-Informatyczne
Czynny udział w projektach realizowanych przez stowarzyszenie (konferencje, seminaria, sympozja, publikacje książkowe)
Członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Przegląd Legislacyjny"
Naukowa współredakcja i recenzowanie publikowanych materiałów.
Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" (2005-2018)
Naukowa redakcja i recenzowanie działu Prawo i postępowanie administracyjne.
Członek Rady Naukowej czasopisma "Przegląd Naukowy Disputatio"
Członek Rady Naukowej czasopisma "Nieruchomości@"
Członek Kolegium Redakcyjnego Фундаментльные и Прикладные Исследования Кооперативного Сектора Экономики Научно-теоретический Журнал (Centrosoyuz of the Russian Federation Russian Universtity of Cooperation Fundamental and Applied Research Studies of the Economics Cooperative Sector), ISSN 2076-9288)
Stały recenzent w miesięczniku „Samorząd Terytorialny”
Recenzowanie nadsyłanych materiałów, dotyczących problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.
Stały recenzent „Acta Iuris Stetinensis”
Recenzowanie artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

PROFIL NAUKOWY

Książki

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
PWN Warszawa 2001, ss.200(ISBN 83-88296-68-X)
2. Zasady Techniki Prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia
Warszawa 2003, (współautorstwo: dz. VI i VII), s. 457- 474(ISBN 83-7284-928-5)
3. Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne (współautorstwo)
TNOiK, Toruń 2004, s. 6-113(ISBN83-7285-192-1)
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (komentarz)
Zakamycze - Kraków 2004, s. 328(ISBN 83-7444-025-2)
5. Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości
Oficyna, Warszawa 2007, s. 240(ISBN 978-83-7526-503-3)
6. Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej [red:] T. Bąkowski [współautor:] P. Uziębło, G. Wierczyński
Presscom, Wrocław 2010, s. 9-16; 47-57; 73-82; 133-153(ISBN 978-83-61188-36-0)
7. Учереждения-сообщества-жители. Избранные правовые проблeмы местного самоуправления в Полъшеredakcja naukowa, a także Вступление (współautorstwo)
Гданъск 2015, s. 13; oraz Основы юридических урегулирований, s. 61-70(ISBN 978-83-7865-243-4)
8. Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań(redakcja naukowa oraz wstęp)
Warszawa 2015 s. 15-16; 475(ISBN 978-83-264-8105-5, ISSN 1897-4392)
9. Prawotwórstwo sądów administracyjnych(redakcja naukowa i wstęp) [współredaktor i współautor:] J.P. Tarno
Warszawa 2015, s. 13-17; 324(ISBN 978-83-264-8209-0, ISSN 1897-4392)
10. Przegląd Naukowy Disputatio, tom XX(redakcja naukowa i wstęp)
Warszawa 2015, s. 5; ss. 170(ISSN 1898-3707)
11. Leksykon prawa administracyjnego materialnego 100 podstawowych pojęć(redakcja naukowa i słowo wstępne) [współredaktor i współautor:] K. Żukowski
Warszawa 2016, ss. 329 autorstwo haseł: Aksjologia materialnego prawa administracyjnego, s. 5-7; Interes prawny, s. 67-70; Interes publiczny, s. 70-73; Kodyfikacja materialnego prawa administracyjnego, s. 86-90; Legislacja administracyjna, s. 98-101; Przepisy ogólne prawa administracyjnego, s. 193-198; Stosunek administracyjnoprawny, s. 252-255; Sukcesja w prawie administracyjnym materialnym, s. 255-259; Sytuacja administracyjnoprawna, s. 264-266; współautorstwo haseł: Prywatyzacja zadań publicznych (współautor K. Ważny), s. 185-190; Publiczne prawa podmiotowe (współautor K. Ważny), s. 203-206; Uznanie administracyjne (współautor M. Pułło), s. 284-288; Zasady prawa administracyjnego materialnego (współautor E. Bojanowski), s. 316-319
12. Ustawa o związkach metropolitalnych. Komentarz(redakcja naukowa i wstęp) [współautorzy:] R. Gajewski, J. Szlachetko, K. Ważny
Warszawa 2015, s. 11-13; komentarze do art. 1-4 - s. 17-35; art. 6-11 - s. 42-59; art. 64-66 - s. 207-222; art. 252 - s. 252(ISBN 978-83-264-8988-4)
13. Wolność zabudowy. Mity i normatywna rzeczywistość oraz Przyczyny nieporozumień powstałych wokół pojęcia wolności zabudowy w obowiązującym porządku prawnym(redakcja naukowa, słowo wstępne) [współredaktor i współautor:] J.P. Tarno
Gdańsk 2016, s. 9, s. 41-52(ISBN 978-83-7865-426-1)
14. Jawność i jej ograniczenia (redakcja naukowa cyklu G. Szpor) t. XII Model Regulacji (red. tomu) ss. 243 oraz rozdz. II, Projekt założeń zmian regulacji ustawodawstwa krajowego, dotyczących jawności i ich ograniczeń.
Warszawa 2016, s. 71-101(ISBN 978-83-255-9452-7)
15. Ustawa o rewitalizacji (komentarz)
Warszawa 2017, ss. 213(ISBN 978-83-8107-667-8)
16. Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy (redakcja naukowa i słowo wstępne) oraz Rozpraszanie i koncentracja zabudowy jako problem prawny (tytułem wprowadzenia do szczegółowych rozważań)
Gdańsk 2018, s. 9-10, ss. 13-22(ISBN 978-83-7865-663-0)
17. Planowanie i zagospodarowanie polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna
Gdańsk 2018, ss. 224(ISBN 978-83-7865-716-3)
Artykuły, rozdziały w książkach, glosy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym w świetle standardu Europejskiej Karty Planowania Przestrzennego
"Studia Bałtyckie, Administracja" t. I, Koszalin 1997, s. 11-24(ISBN 83-86670-58-4)
2. Konstrukcja protestu oraz zarzutu jako środków wobec projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Studia Bałtyckie, Administracja" t. II, Koszalin 1998, s. 59-80(ISBN 83-87739-06-5)
3. Wpływ przemian ustrojowych w Polsce na prawo zagospodarowania przestrzennego (podstawowe problemy)
"Samorząd Terytorialny" 2000 nr 1-2, s. 143-152(ISSN 0867-4973)
4. Współdziałanie organów administracji publicznej przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
"Samorząd Terytorialny" 2000 nr 12, s. 60-63(ISSN 0867-4973)
5. Problemy publikacji prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia (współautorstwo)
Łódź 2000, s. 7-22(ISBN 83-7171-387-8)
6. Procesowe aspekty sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Gdańskie Studia Prawnicze" t.VI, Gdańsk 2000, 57-72(ISSN 1234-4303)
7. Ogólna charakterystyka decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
"Studia Bałtyckie, Administracja" t. III, Koszalin 2001, s. 7-20(ISBN 83-87739-63-4)
8. Graficzne elementy planu w świetle prawa do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wybrane zagadnienia)
"Samorząd Terytorialny" 2001 nr 9, s. 24-29(ISSN 0867-4973)
9. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 28 maja 2001 r. (OPS 1/01)
OSP 2002 nr 7/8, s. 358-360 (356-360)
10. Samodzielność planistyczna gminy w zagospodarowaniu przestrzennym (wybrane zagadnienia)
"Gdańskie Studia Prawnicze" t. VIII, Gdańsk 2002, s. 21-30(ISSN 1234-4303)
11. Prawotwórstwo organów administracji publicznej w świetle prawa do dobrej administracji (wybrane zagadnienia)
Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Konferencji Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Warszawa-Dębe, 23-25 września 2002, Warszawa 2003, s. 196-204(ISBN 83-919603-0-7)
12. Recenzja: Z. Niewiadomski Planowanie przestrzenne Zarys systemu
Warszawa 2002, PiP 2003 nr 3, s. 112-113(ISSN 0031-0980)
13. Prawne formy ograniczania wolności oraz praw człowieka i obywatela w ustawie o stanie klęski żywiołowej
PiP 2003 nr 8, s. 76-83(ISSN 0031-0980)
14. Zastępca notariusza w rozumieniu art. 21 i art. 22 ustawy - Prawo o notariacie. Wybrane zagadnienia
"Nowy Przegląd Notarialny" 2004 nr 1, s. 34-46(ISSN 1506-9443)
15. Zagadnienie „edukacji domowej” w prawie oświatowym a zasada pomocniczości [w:] E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar
Rzeszów 2004, s. 19-29(ISBN 83-919955-0-X)
16. W kwestii aktów prawa wspólnotowego dotychczas nieopublikowanych w polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
"Acta Elbingensia" t. III, Elbląg 2005, s. 167-175(ISBN 83-89113-06-6)
17. Zasada dobrego sąsiedztwa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
"Gdańskie Studia Prawnicze" 2005 t. XIV, s. 391-399(ISSN 1734-5669)
18. Europejskie uwarunkowania zasad polskiego prawa administracyjnego (zagadnienia wybrane) (w:) Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red.)
"Europeizacja polskiego prawa administracyjnego", Kolonia Limited 2005, s. 27-34(ISBN 83-88166-88-3)
19. Glosa do wyroków: NSA z dnia 14 listopada 2003 r.(II SA/Wr 1389/03) oraz WSA z dnia 20 października 2004 r. (IV SA/Wr 505/04) (współautorstwo G. Wierczyński)
Samorząd Terytorialny 2005 nr 11, s. 57-64(ISSN 0867-4973)
20. Instytucja uzgodnienia w procesie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 27 maja 2004 r. (SA/Bk 1600/03)
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa 2005, nr 4, s. 11-16(ISSN 1734-5677)
21. Zasady techniki prawodawczej a prawotwórstwo organów jednostek samorządu terytorialnego
Państwo i Prawo 2006, nr 1, s. 92-97(ISSN 0031-0980)
22. Zasada pomocniczości a współpraca polskich gmin ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (w:) A. Sylwestrzak (red.)
"Strategia i współpraca samorządów w regionie Bałtyku", Elbląg 2006, s. 136-149(ISBN 978-83-89113-16-3)
23. Sprawozdanie: Informacja prawna a prawa obywatela Konferencja z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX (Gdańsk, 19-20 czerwca 2006 r.)
"Samorząd Terytorialny" 2006 nr 9, s. 71-74(ISSN 0867-4973).
24. Dwie kwestie dotyczące ogłaszania aktów prawa miejscowego na przykładzie uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w:) K. Grajewski, J. Warylewski (red.)
"Informacja prawna a prawa obywatela", Sopot 2006, s. 189-197(ISBN 83-7416-953-2)
25. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle orzecznictwa sądów i administracji
"Acta Elbingensia" 2006 t. IV, s. 107-128 (ISSN 83-89113-066)
26. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie przepisów art. 106 k.p.a. (w:) A. Gryszczyńska, B. Konieczna
"Ochrona zabytków militarnych Helu", TNOiK, Toruń-Warszawa 2006, s. 45-53 (ISBN 978-83-7285-296-0)
27. Ochrona krajobrazu w prawie zagospodarowania przestrzennego (w:) R. Biskup, A. Haładaj
"Planowanie strategiczne i przestrzenne", "Prawo Administracja Kościół" 2006 numer specjalny, s. 31-44(ISSN 1644-9924)
28. Uznanie fundacji za organizację społeczną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Uchwała składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd orzecznictwa 2007, nr 2, s. 53-60(ISSN 1734-5677)
29. Recenzja: Wojciech Wiewiórowski, Grzegorz Wierczyński Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej
Zakamycze 2006, Acta Elbingensia rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2007, t. V, seria Prawo, Administracja, Zarządzanie Publiczne (nr 1), s. 271-274(ISBN 978-83-89113-23-6)
30. O niektórych problemach filozoficznych administracyjnego prawa materialnego (współautorstwo E. Bojanowski), (w:) T. Bąkowski, E. Bojanowski, R. Giętkowski, M. Pułło, A. Skóra, K. Żukowski
"O niektórych problemach filozoficznych administracyjnego prawa materialnego, administracyjnego prawa procesowego oraz prawa ustrojowego administracji publicznej", Gdańskie Studia Prawnicze 2007 t. XVIII s.16-27 (ISSN 1234-4303)
31. Charakter prawny przesłanek uchylenia lub zmiany decyzji administracyjnej przewidzianych w art. 155 k.p.a. oraz zakres sądowej kontroli stosowania tego przepisu. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 kwietnia 2007 r., II GSK 68/05
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2007, nr 4, s. 45-50(ISSN 1734-5677)
32. Udział sądów administracyjnych w kształtowaniu pojęć i konstrukcji prawa administracyjnego (w:) T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski
"Orzecznictwo w systemie prawa", Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 183-192(ISBN 978-83-7526-890-4)
33. Organizacja terenowej administracji publicznej
Acta Elbingensia 2008 t. VI, Prawo Administracja Zarządzanie publiczne, s. 47-61(ISBN 978-83-89113-27-9 ISSN 1730-998083-89113-066)
34. Zagadnienie formalizacji administracyjnych procedur prawotwórczych (w:) J. Boć, A. Chajbowicz
"Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego", Wrocław 2009, s. 781-788(ISBN 978-83-60631-32-4)
35. Zasada pomocniczości (w:) Z. Brodecki (red.)
"Europa urzędników", Warszawa 2009, s. 303-313(ISBN 978-83-7620-148-1)
36. Aksjologia polskich regulacji z zakresu ochrony zabytków (współautorstwo P. Antoniak, M. Cherka, F. Elżanowski) [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowski
Prawne aspekty procesu inwestycyjnego, Warszawa 2009, s. 71-79(ISBN 978-83-7601-472-2)
37. Warunki zgodności z prawem decyzji o wpisie do rejestru zabytków zabytku nieruchomego (współautorstwo P. Antoniak, M. Cherka, F. Elżanowski) [w:] M. Cherka, F. Elżanowski, K. Wąsowski
"Prawne aspekty procesu inwestycyjnego", Warszawa 2009, s. 113-118(ISBN 978-83-7601-472-2)
38.Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć A. Powałowski (red.)
Warszawa 2009, autorstwo haseł: "Agencje rządowe", s. 1-4, "Koncesja", s. 86-89, "Licencja", s. 98-101, "Monitor Sądowy i Gospodarczy", s. 115-116, "Organy administracji gospodarczej", s. 147-150, "Wywłaszczenie", s. 322-329, "Zezwolenie" s. 348-350, "Zgoda", s. 350-352(ISBN 978-83-255-0804-3)
39. Paradygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie nieruchomości zabytkowych współautor K. Zalasińska, (w:) W. Szafrański, K. Zalasińska
Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego, t. III, Poznań 2009, s. 259-271(ISBN 978-83-7177-675-5)
40. Leksykon prawa administracyjnego 100 podstawowych pojęć E. Bojanowski, K. Żukowski (red.)
Warszawa 2009, autorstwo haseł: Legislacja administracyjna, s. 142-146; Obszar specjalny, s. 200-203; Prywatyzacja zadań publicznych, s. 296-303; Publiczne prawa podmiotowe, s. 310-314; Rzeczy publiczne, Stosunek administracyjnoprawny, s. 404-409; Sytuacja administracyjnoprawna, s. 422-426; Uznanie administracyjne, s. 483-488; oraz współautorstwo haseł: Nadzór, s. 151-156; Zasady prawa administracyjnego, s. 547-551(ISBN978-83-255-0838-8)
41. Zarys problemów towarzyszących realizacji idei „Przepisów ogólnych prawa administracyjnego
Acta Elbingensia 2009 t. VIII Prawo Administracja Zarządzanie publiczne (nr 3), s. 135-141(ISSN 1730-9980)
42. Prawna ochrona zabytków w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w:) R. Cielątkowska
„Aktualne problemy konserwatorskie Gdańska” 2009 nr 5, s. 78-83 (ISSN 1895-52-66)
43. Aksjologiczne przesłanki deregulacji życia publicznego w sferze gospodarki
Gdańskie Studia Prawnicze 2009 t. XXII, s. 87-95(ISSN 1734-5669)
44. The Principles of Educationa at the 3rd Degree (PhD) Studies (współautorstwo J. Ciechanowicz-McLean, J. Stelina)
European Journal of Legal Education, tom 5, nr 2, s. 32-36www.elfa-afde.eu/ejle
45. O relacjach zachodzących pomiędzy administracyjnym prawem ustrojowym i postępowaniem administracyjnym na podstawie kilku przykładów
(w:) J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego, Lublin 2010, s. 23-30(ISBN 978-83-60617-07-6)
46. Leksykon prawa ochrony zabytków 100 podstawowych pojęć K. Zeidler (red.)
Warszawa 2010, autorstwo haseł: Główna Komisja Konserwatorska, s. 84-86; Krajobraz kulturowy, s. 142-145; Miejski Konserwator Zabytków, s. 156-158; Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, s. 257-260; Rada Ochrony Zbytków, s. 320-322; Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, s. 361-363; Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, s. 390-391; Wojewódzki Konserwator Zabytków, s. 392-39(ISBN 978-83-255-0824-1)
47. W sprawie „milczącej zgody organu”
„Państwo i Prawo” 2010, nr 3, s. 107-110(ISSN 0031-0980)
48. Samodzielność gminy w świetle konstytucji i ustawodawstwa zwykłego (współautorstwo: M. Brzeski, M. Laskowska) [w:] S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.)
Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010, s. 17-47(ISBN 978-83-255-2013-7)
49. Wacława Dawidowicza koncepcja prawa administracyjnego [w:] J. Warylewski (red.)
Zagadnienia nauki prawa w 40;lecie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskie Studia Prawnicze 2010, t. XXIV, s. 83-90(ISSN 1734-5669)
50. Częściowa zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [w:] M. Cherka, F.M. Elżanowski, M. Swora, K. Wąsowski
Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym, Warszawa 2010, s. 342-349 (ISBN 978-83-264-0476-4 ISSN 1897-4392)
51. Administracyjnoprawna ochrona zabytków nieruchomych jako przedmiot badań nauki prawa administracyjnego. Dwie perspektywy [w:] T. Gardocka, J. Sobczak (red.)
Prawna ochrona zabytków, Toruń 2010, ss. 96-103(ISBN 978-83-7611-770-6).
52. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2009 r.
(II OSK 1277/08), OSP 2011 nr 1, poz. 8, ss. 51-54(ISSN 0867-1850)
53. W nawiązaniu do dyskusji o zakresie samodzielności gminy w kontekście art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym [w:] W. Adamczak (red.)
Księga jubileuszowa Profesora Zdzisława Brodeckiego, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXV, 2011, ss. 473-480(ISSN 1734-5669)
54. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki [w:] A. Powałowski
Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011, ss. 382-436(ISBN 978-83-255-2571-2)
55. Nadzór nad działalnością prawotwórczą podmiotów samorządu terytorialnego niebędących jego organami (współautorstwo M. Brzeski), [w:] M. Stec, M. Mączyński (red.)
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Warszawa 2011, s. 128-144(ISBN 978-83-264-1260-8)
56. Koncepcja norm prawa administracyjnego Jerzego Stefana Langroda a współczesne problemy źródeł prawa administracyjnego [w:] J. Niczyporuk (red.)
Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, Paryż 2011, s. 227-240(ISBN 978-83-61236-21-4)
57. Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć A. Powałowski (red.)
Warszawa 2011, 2. wydanie uzupełnione i zmienione, autorstwo haseł: Agencje rządowe, s. 1-4, Koncesja, s. 87-90, Licencja, s. 100-102, Monitor Sądowy i Gospodarczy, s. 115-117, Organy administracji gospodarczej, s. 147-150, Wywłaszczenie, s. 326-333, Zezwolenie s. 353-355, Zgoda, s. 356-357(ISBN 978-83-255-2737-2)
58. Regulacje tak zwanych specustaw inwestycyjnych wobec samodzielności i władztwa planistycznego gminy (współautor K. Kaszubowski), [w:] I. Niżnik-Dobosz (red.)
Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, Warszawa 2012, s. 263-276(ISBN 978-83-7620-858-9)
59. Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów NSA z dnia 17 stycznia 2011 r.
(I FPS 8/10), OSP 2012 nr 2, poz. 13, s. 87-91(ISSN 0867-1850)
60. O problemie przepisów prawa powszechnie obowiązującego niewymienionych w art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z perspektywy układów zbiorowych pracy oraz tak zwanych przepisów administracyjnych [w:] M. Seweryński, J. Stelina (red.)
Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu, Gdańsk 2012, s. 29-36(ISBN 978-83-7326-885-2)
61. Udział think tanków w odbudowie i rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce [w:] T. Bąkowski, J. H. Szlachetko (red. i „Słowo wstępu”)
Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, Gdańsk 2012, s. 55-60(ISBN 978-83-62198-04-7)
62. Cамостоятельность и власть гмины в сфepe планирования (w:) ГOCУГДAPCTBEHHAЯ И MУHИЦИПAЛЬHAЯ CЛУЖБA: COCTOЯHИE, OПЫT, ПУTИ ДAЛЬHEЙШEГO COBEPШEHCTBOBAHИЯ
Cбoрник cтaтeй, Кaлинингpaд 2012, c. 40-46(ISBN978-5-8002-0159-8)
63. Sądowa kontrola legislacji administracyjnej pod względem zgodności z Zasadami techniki prawodawczej (w:) M. Stahl, Z. Duniewska
Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, Warszawa 2012, s. 37-46(ISBN 978-83-264-3878-3; ISSN 1897-43920)
64. O wybranych problemach jakości stanowienia administracyjnego prawa materialnego w krajowym porządku prawnym (współautor M. Brzeski), [w:] D. R. Kijowski, P. J. Suwaj (red.)
Kryzys prawa administracyjnego? t. 1 A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, Warszawa 2012, s. 335-361(ISBN 978-83-264-3846-2; ISSN 1897-4392)
65. Prawne procedury planowania przestrzennego w kontekście ochrony interesu publicznego oraz interesu indywidualnego [w:] I. Zachariasz (red.)
Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012, s. 37-60(ISBN 978-83-264-3781-6; ISSN 1897-4392)
66. Profesor Eugeniusz Bojanowski (współautor K. Żukowski), [w:] T. Bakowski, K. Żukowski (red.)
Studia prawno administracyjne, Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXVIII 2012, s. 13-24(ISSN 1734-56669)
67. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”, „zadania własne gminy”. „zakres działania gminy” oraz „sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym” w rozumieniu przepisów art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym [w:] T. Bakowski, K. Żukowski (red.)
Studia prawnoadministracyjne, Księga jubileuszowa Profesora Eugeniusza Bojanowskiego, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXVIII 2012, s. 39-47(ISSN 1734-56669)
68. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki [w:] A. Powałowski
Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 2., Warszawa 2012, s. 305-345(ISBN 978-83-255-4402-7)
69. El principio de subsidiariedad en la legilación de la Unión Europea y la legislacion de Polonia
Derecho Laboral y Seguridad Social (Buenos Aires Argentina), 18 Septiembre 2012, s. 1598-1609(ISBN 978-950-20-2353-3)
70. Recenzja: Justyna Goździewicz-Biechońska, Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 380, Finanse Komunalne 2013 nr 4, s. 76-78 (ISSN 1232-0307)
71. Charakter prawny nadania uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
Przegląd Naukowy Disputatio tom XVII, Gdańsk 2013, s. 113 - s. 121(ISSN 1898-3707)
72. Naruszenie warunków zezwolenia na pracę jako podstawa wydalenia albo zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z perspektywy prawa i postępowania administracyjnego (współautorstwo: K. Kaszubowski) w: J. Stelina (red.)
Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa socjalnego, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXX 2013, s. 39-49(ISSN 1734-5669)
73. Źródła polskiego prawa w sensie formalnym, Stanowienie rozporządzeń przez centralne organy władzy publicznej, Stanowienie prawa miejscowego, Stanowienie prawa wewnętrznego, Konstruowanie aktu normatywnego i porządkowanie jego treści (w:) P. Chmielnicki (red.)
Pochodzenie, tworzenie i efektywność prawa, Warszawa 2014, s. 328-333, 340-348, 353-356(ISBN 978-83-278-0436)
74. Udział wojewódzkiego konserwatora zabytków w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz w innych postępowaniach związanych ze zmianą przeznaczenia lub zagospodarowania nieruchomości (w:) K. Zeidler
Prawo ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2014, s. 285-301(ISBN 978-83-7865-175-8)
75. Glosa do wyroku NSA z dnia 26 lipca 2012 r.
(II OSK 756/11), OSP 2014 nr 4, poz. 39, s. 509-514(ISSN 0867-1850)
76. W kierunku kodyfikacji administracyjnego prawa materialnego [w:] A. Szmyt (red.)
Studia ustrojoznawcze, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXI 2014, s. 527-539(ISSN 1734-5669)
77. Recenzja: W. Szwajdler (red.), T. Brzezicki, A. Brzezicka-Rawa, K. Kucharski, Ł. Majewski, H. Nowicki
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2013, Samorząd Terytorialny 2014, nr 6, s. 91-92(ISSN 0867-4973)
78. Wybrane problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z obowiązującego porządku prawnego (w:) D. Pyć (red.) Navigare necesse est
Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXII 2014, s. 53-62 (ISSN 1734-5669)
79. Diagnoza uwarunkowań zmiany prawnej regulacji planowania miejscowego
Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego 2013 nr 2, Warszawa 2014, s. 23-30(ISSN 2082-5692 ISBN 978-83-87515-79-9)
80. Pomocniczości zasada (w:) B. Hołyst, Wielka Encyklopedia Prawa, Z. Brodecki (red.)
At. III, Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2014, s. 176-177(ISBN 978-83-64556-72-2 całość; ISBN 978-83-64556-02-9 t. 3)
81. Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć A. Powałowski (red.)
Warszawa 2015, 3. wydanie uzupełnione i zmienione, autorstwo haseł: Agencje rządowe, s. 1-4, Koncesja, s. 92-96, Licencja, s. 107-109, Monitor Sądowy i Gospodarczy, s. 125-126, Organy administracji gospodarczej, s. 159-162, Wywłaszczenie, s. 348-357, Zezwolenie s. 379-381, Zgoda, s. 382-383(ISBN 978-83-255-7196-2)
82. O wolności budowlanej de lege lata i de lege ferenda [w:] J. Stelina, J. Szmyt (red.)
Księga jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, t. XXXIII 2015, s. 63-72(ISSN 1734-5669)
83. Katedra Prawa Administracyjnego [w:] J. Stelina, J. Szmyt (red.)
Księga jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, t. XXXIII 2015, cz. II Historia katedr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2010-2014, s. 545-558(ISSN 1734-5669)
84. Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy z perspektywy administracyjnego prawa materialnego oraz ustroju administracji publicznej (w:) E. Kowalewski, W.W. Mogilski, Tomasz Siemiątkowski
Status prawny i pozycja ustrojowa Polskiej Izby Ubezpieczeń, Toruń 2015, s. 17-29(ISBN 978-83-7285-780-4)
85. Koncepcja Krajowego Rejestru Budowlanego (w:) G. Szpor (red. n.) Jawność i jej ograniczenia, t. VII Cz. Martysz (red.)
Postępowanie administracyjne, Warszawa 2015, s. 121-128(ISBN 978-83-255-7662-2)
86. Wolność sumienia i wyznania w obszarze prawa administracyjnego (próba wyznaczenia pola i uwarunkowań badawczych) (w:) O. Nawrot (red.)
Klauzula sumienia w państwie prawa, Sopot 2015, s. 94-102(ISBN 978-83-932563-8-9)
87. Status prawny gminy w przepisach projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (w:) T. Bąkowski (red.) 25 lat samorządu terytorialnego w wolnej Polsce
Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXIV 2015, s. 197-205 oraz Wstęp, s. 13-14(ISSN 1734-5669)
88. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki (w:) A. Powałowski
Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 3., Warszawa 2015, s. 327-369(ISBN 978-83-255-7266-2)
89. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych
Przegląd Prawa Egzekucyjnego, suplement nr 1/2015, s. 21-42(ISSN 1731-030X)
90. Zasady regulacji prawnej planowania i zagospodarowania przestrzennego - koncepcja i praktyka (w:) B. Dobkowska, P. Sobotko, M.A. Zieniewicz
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa, Olsztyn 2015, s. 15-26 (ISBN 978-83-7299-954-2)
91. „Poszukiwanie sprawiedliwości po kilkudziesięciu latach” Rzecz o braku czasowego ograniczenia wyłączającego stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej określonego w przepisach art. 156 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (w:) J. Zajadło (red.)
Sprawiedliwość, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXV 2016, s. 83-91(ISSN 1734-5669)
92. O zadaniach lokalnych i lokalnym samorządzie uwag kilka (w:) B. Jaworska-Dębska, R. Budzisz (red.)
Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Warszawa 2016, s. 199-204(ISBN 978-83-255-8455-9)
93. Local and regional government in the Republic of Poland - current issues in the field of administrative law
Актуальные проблемы современной регионалистики, Калининград 2016, s. 114-131(ISBN 978-5-904009-39-7)
94. Kilka krytycznych uwag i spostrzeżeń dotyczących formułowania definicji legalnych we współczesnym prawodawstwie
Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXVI 2016, s. 57-67(ISSN 1734-5669)
95. Kilka uwag na temat interesu publicznego w gospodarce przestrzennej (w:) A. Mednis (red.), Misja publiczna. Wspólnota. Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, tom II
Wrocław 2016, s. 11-19(ISBN 978-83-64512-90-2 - tom II, ISBN 978-83-64512-88-9 - całość)
96. Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości (w:) B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych
Warszawa 2017, s. 57-6(ISBN 978-83-8092-770-4)
97. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lutego 2016 r.
(II OPS 4/15), OSP 2017, nr 2, s. 40-47(ISSN 0867-1850)
98. Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu według projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (w:) A. Powałowski (red.) Społeczna gospodarka rynkowa Gdańskie Studia Prawnicze
t. XXXVII 2017, s. 377-388(ISSN 1734-5669)
99. Kształtowanie ładu przestrzennego na potrzeby gospodarki [w:] A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, wyd. 4.
Warszawa 2017, s. 284-330(ISBN 978-83-255-9508-1)
100. Zakres swobody i władztwa planistycznego gminy w kształtowaniu treści uchwały krajobrazowej (w:) J. Stelina, A. Szmyt (red.), Dwadzieścia lat Gdańskich Studiów Prawniczych
Gdańskie Studia Prawnicze, t. XXXVIII 2017, s. 57-67 (ISSN 1734-5669)
101. W poszukiwaniu wykonawcy zadań metropolitalnych(w:) M. Stec, S. Płażek (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego
Warszawa 2017, s. 55-72(ISBN 978-83-8107-814-6; ISSN 1897-4392)
102. Bezpieczeństwo jako determinanta lokalnego planowania przestrzennego (w:) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny
Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, Rzeszów 2018, s. 254-264 (ISBN 978-83-65293-45-9)
103. Transkodeksowa migracja regulacji administracyjnoprawnych (w:) Z. Kmieciak, W. Chróścielewski
Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018, s. 45-53 (ISBN 978-83-8124-309-4)
104. Kodyfikacja czy konsolidacja procesu inwestycyjno-budowlanego? (w:)
Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018, s. 703-710 (ISBN 978-83-812-8624-4)
105. Niedoskonałości legislacji administracyjnej (przykłady, konsekwencje, źródła i poszukiwanie sposobu sanacji) (w:) J. Jagielski, M. Wierzbowski
Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018, s. 573-585 (ISBN 978-83-8124-581-4 ISSN 1897-4392)
106. O niedostatku prawnej ochrony wspólnoty samorządowej w zakresie (nie) wykonywania na jej rzecz zadań publicznych (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Stec (red.)
Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, Warszawa 2018, s. 199-208
107. МОТИВЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ В КОРПУС ПОЛЬСКОГО ПРАВА ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОТ 20 МАЯ 2016 г. ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОБЛАСТИ ВЕТРОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ПРОБЛЕМАТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА) MOTIVES FOR AND CONSEQUENCES OF INTRODUCTION OF PROVISIONS OF THE WIND ENERGY (ADMINISTRATIVE LAW ISSUES), „ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, кооперативного сектора экономики, Научно теоретический журнал” No 4 2018, s. 149-153
(ISSN 2076-9288)
108. Milczenie organów gminy w sprawach ładu przestrzennego
„Samorząd Terytorialny” 2019, nr 1-2, s. 16-23(ISSN 0867-4973)
109. Plany zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kontekście źródeł prawa międzynarodowego publicznego (w:) A. Wiśniewski, P. Kwiatkowski (red.)
Księga Jubileuszowa Dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Drzewickiemu, „Gdańskie Studia Prawnicze”, 2019 nr 2, s. 337-344 (ISSN 1734-5669)
110. Cooperation in the process of development and adoption of spatial management plans of Polish marine areas - issues of administrative law
ВЕСТНИК Российского университета кооперации, научно-теоретический журнал No 2 (36) 2019, s. 99-106(ISSN 2227-4383)
111. „Znaczny upływ czasu” – w oczekiwaniu na zmianę art. 156 § 2 k.p.a. (w:) J. Korczak, K. Sobieralski (red.)
Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Adamiak, Wrocław 2019, s. 23-31 (ISBN 978-83-66248-17-5)
112. Cooperatives as Entities Performing Public Tasks with Particular Emphasis on Social and Energy Cooperatives
„Prawo i Więź” 2019, nr 3, s. 20-28(ISSN 2299-405X)
113. O cechach prawa administracyjnego inaczej (w:) W Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz (red.)
Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, Warszawa 2019, s. 30-40 (ISBN 978-83-8160-644-8)
114. Wywłaszczenie krajobrazowe
„Nieruchomości@” 2019 nr 2, s. 45-57 (ISSN 2657-8247)
115. Leksykon prawa gospodarczego publicznego 100 podstawowych pojęć, A. Powałowski (red.)
Warszawa 2019, 4. wydanie uzupełnione i zmienione, autorstwo haseł: Koncesja, s. 62-65, Monitor Sądowy i Gospodarczy, s. 79-80, Wywłaszczenie, s. 222-228, Zezwolenie s. 253-255(ISBN 978-83-8158-694-8)
116. Porozumienie z udziałem jednostki samorządu terytorialnego jako środek urzeczywistniania zasady pomocniczości (w:) B. Dolnicki (red.)
Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2019, s. 51-60 (ISBN 978-83-8160-808-4 ISSN 1897-4392)
Prace o charakterze technologicznym i projektowym

1. Kodeks postępowania administracyjnego z orzecznictwem
Gdańsk 1995, ss. 218(ISBN 83-86093-64-1)
2. Samorząd terytorialny, Orzecznictwo
Gdańsk 1995, wyd. 1, ss. 125(ISBN 83-7159-000-8)
3. Samorząd terytorialny, Orzecznictwo
Gdańsk 1996, wyd. 2, ss. 152(ISBN 83-7159-104-7)
4. Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych 1995
Wydawnictwo Prawnicze “LEX”, Gdańsk 1996 - współautorstwo, ss. 1172(ISBN 83-7159-21-0)
5. Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych 1996
Wydawnictwo Prawnicze “LEX”, Sopot 1997 - współautorstwo, ss. 1227(ISBN 83-7159-106-3)
6. Prawo Administracyjne współautorstwo A. Skóra
Materiały do nauki, wyd. I., Sopot, 1997, s. 620 (ISBN 83-7159-148-99)
7. Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych 1997
Wydawnictwo Prawnicze “LEX”, Gdańsk 1998 - współautorstwo, ss. 1263(ISBN 83-7159-202-7)
8. Prawo Administracyjne współautorstwo A. Skóra
Materiały do nauki, wyd. II. zmienione, Sopot, 1998 ss. 647(ISBN 83-7159-265-5)
9. Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych 1998
Wydawnictwo Prawnicze “LEX”, Sopot 1999 - współautorstwo, ss. 1317(ISBN 83-7159-270-1)
10. Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych 1999
Wydawnictwo Prawnicze “LEX”, Sopot 2000 - współautorstwo, ss. 1304(ISBN 83-7159-334-1)
11. Prawo Administracyjne współautorstwo A. Skóra
"Materiały do nauki", wyd. III. zmienione, Sopot, 1999, s. 661 (ISBN 83-7159-323-6)
12. Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych 2000
Wydawnictwo Prawnicze “LEX”, „Zakamycze”, Sopot-Kraków 2001 - współautorstwo, ss. 1325 (ISBN 83-7333-007-1)
13. Skorowidz Obowiązujących Przepisów Prawnych 2001
Gdańsk-Kraków 2002, Wydawnictwo Prawnicze “LEX”, „Zakamycze” - współautorstwo, ss. 1473(ISBN 83-7333-077-1)
Udział w konferencjach

Międzynarodowych:

1. Przygotowanie referatu pt. Zagadnienie „edukacji domowej” w prawie oświatowym a zasada pomocniczości na Międzynarodową konferencję naukową „Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar”
Olszanica 23-26 maja 2004 r.
2. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Zasada pomocniczości a współpraca między społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Strategia i współpraca samorządów w regionie Bałtyku
Elbląg 20 października 2005 r.
3. Udział w konferencji “Strategie sukcesu w samorządzie”, współorganizowanej przy współpracy Centrum im. Adama Smitha oraz Manhattan Institute
Warszawa 11 grudnia 2007 r.
4. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. „Convergence of Legal Education and Doctoral Studies in Europe”
Fribourg 12-14 luty 2009
5. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. Teaching Law in the 21st century. Ten years after Bologna
Ljubljana 25 - 27 luty 2010
6. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. New challenges for law faculties: governance, autonomy, finance
Warszawa 24-26 luty 2011
7. Udział w konferencji «Российская практика и зарубежный опыт реформирования местного самоуправления: социально-экономическая и финансовая трансформация на рубеже веков»
Sviedlogorsk (Obwód Kaliningradzki) 22-24 maja 2011 r.
8. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Koncepcja norm prawa administracyjnego Jerzego Stefana Langroda a współczesne problemy źródeł prawa administracyjnego na konferencji Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda
Paryż 23 września 2011
9. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Zasada pomocniczości w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim na międzynarodowym seminarium „Relaciones Laborales y Sociales en la Unión Europea y America”
Buenos Aires 5 listopada 2011 r.
10. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. „Legal Education and Professional Life: Adapting to Current Challenges”
w dniach od 8-10 marca 2012 r. na Uniwersytecie Carlosa III w Madrycie
11. Udział w konferencji «Местное самоуправление в странах региона Балтийского моря: история и современность» i wygłoszenie referatu pt. „Конституционный решения местного самоуправления в Полъше”
22-23 мая 2012 года, Светлогорск, Калининградская область
12. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. “Unity of Research and Teaching”
w dniach od 14-16 marca 2013 r. na Uniwersytecie w Münster
13. Udział w XIV Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Internacjonalizacja administracji publicznej”
Lwów 9-12 czerwca 2013
14. Udział w konferencji „Polska - Hiszpania - Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych”
7 października 2013 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
15. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. “Financing of law faculties?”
19-21 marca 2014 r. University of Strasbourg
16. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: Kompromisowe rozwiązanie dylematu odwołania wójta (burmistrza albo prezydenta miasta) w obowiązującym porządku prawa polskiego na konferencji Bыбoры в местные и региональные органы власти: российская практика и зарубежный опыт
Gołdap 2-6 czerwca 2014.
17. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. „Law faciulties at the crossroads”
Yeditepe University Istanbul 16-19 kwietnia 2015
18. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: „O zasadności korekt struktury samorządu terytorialnego ze względu na przedmiot i charakter wykonywanych zadań” na międzynarodowej konferencji pt. „Reformy i poszukiwanie optymalnego modelu samorządu terytorialnego: praktyka rosyjska i doświadczenia zagraniczne”
Gołdap 31 maja - 3 czerwca 2015
19. Udział w konferencji zorganizowanej przez European Law Faculties Association, pt. „Sustainable Law and Sustainable Legal Education”
University of Groningen 13 kwietnia - 15 kwietnia 2016
20. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Jednostka wobec działań administracji publicznej”
Arłamów 15 maja - 17 maja 2016
21. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Problemy prawne realizacji zadań gminy w zakresie turystyki i promocji” na międzynarodowej konferencji «Роль органов местного самоуправления в развитии туристско-рекреационного потенциала территорий и поддержки малого и среднего предпринимательства: российская практика и зарубежный опыт»
Gołdap 31 maja 2016
22. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Метрополитальные задачи на фоне проблем правового регулирования организации территориального самоуправления в Польше” (Zadania metropolitalne na tle prawno-ustrojowych uwarunkowań samorządu terytorialnego w Polsce) na międzynarodowej konferencji „Социально-экономическое развитие регионов России:реалии современости, тенденции, перспективы”
Zachodnia Filia Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej, Kaliningrad 5 lipca - 6 lipca 2016
23. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Блеск и тени участия общественноси в формированни пространственного порядка” podczas międzynarodowego okrągłego stołu: „Социальная коопераця в процессе реализации общественнх задач”
Kaliningradzka Filia Rosyjskiego Uniwersytetu Kooperacji w ramach realizacji projektu: „Мосты дружбы. Россия-Запад”, Kaliningrad 18 kwietnia - 21 kwietnia 2017
24. Udział z głosem w dyskusji w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Teoria, orzecznictwo, praktyka”
Sandomierz, 21 maja - 23 maja 2017
25. Przygotowanie i wygłoszenie referatu: „Motywy i konsekwencje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych” na międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Rola samorządów w rozwoju odnawialnych źródeł energii i wykorzystywania technologii energooszczędnych - rosyjskie praktyki i doświadczenie międzynarodowe”
Gołdap, 30 maja 2017

Ogólnopolskich:

1. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Wpływ przemian ustrojowych w Polsce na prawo zagospodarowania przestrzennego na seminarium “Prawo administracyjne po 10 latach przemian ustrojowych w Polsce”
Popowo 10-12 grudnia 1999 r.
2. Przygotowanie referatu pt. Problemy publikacji prawa miejscowego w wojewódzkich dziennikach urzędowych (współautorstwo) na Konferencję naukową katedr prawa i postępowania administracyjnego
Łódź, wrzesień 2000
3. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Prawo obywatela do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na konferencji “Gminny system zapisu planu miejscowego” zorganizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich
Władysławowo 26-27.02.2001 r.
4. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Prawotwórstwo organów administracji publicznej w świetle prawa do dobrej administracji (Wybrane zagadnienia) na Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego
Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r.
5. Udział w naradzie krajowej na temat aktualnej sytuacji w planowaniu przestrzennym, zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Towarzystwo Urbanistów Polskich
w dniu 14 kwietnia 2003 r. w Warszawie (z głosem w dyskusji)
6. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Ochrona krajobrazu w prawie zagospodarowania przestrzennego na Konferencji Nowy ład przestrzenny w Polsce
Krasnobród 23-25 czerwca 2004 r.
7. Przygotowanie referatu pt. Europejskie uwarunkowania zasad polskiego prawa administracyjnego (zagadnienia wybrane) na Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego
Poznań 16-19 września 2004 r.
8. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. Uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z konserwatorem zabytków na Konferencji Ochrona zabytków militarnych Helu
Hel 19 września 2005 r.
9. Przygotowanie i wygłoszenie wykładów: Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na tle polskiego systemu planowania przestrzennego oraz Procedury administracyjne w procesie planowania przestrzennego: procedura uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w WARSZTATACH PRAWNO-URBANISTYCZNYCH
Hel 24-30 września 2005 r.
10. Udział (głos w dyskusji) w obradach zespołów roboczych „Gospodarka przestrzenią miejską, w tym rewitalizacja obszarów zdegradowanych” III Kongresu Miast Polskich
Kraków 6-7 października 2005 - Polityka Miejska w Polsce.
11. Udział z głosem w dyskusji w Konferencji z okazji XXXV-lecia informatyki prawniczej w Polsce i XV-lecia Systemu Informacji Prawnej LEX : „Informacja prawna a prawa obywatela”
Gdańsk, 19-20 czerwca 2006 r.
12. Udział z głosem w dyskusji w konferencji naukowej „Informatyka w administracji. Stan prawny i propozycje zmian”
15 listopada 2006 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
13. Przygotowanie i wygłoszenie wykładu pt. „Czym są metropolie?” na Konferencji „Trójmiejska Metropolia - szansa czy zagrożenie?”
2 kwietnia 2007 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
14. Udział w XXXVI seminarium z cyklu Informatyka w Administracji
Warszawa 7 marca 2007 r.
15. Udział w VIII Forum Informatyki w Administracji
Zalew Zegrzyński 18-19 kwietnia 2007 r.
16. Udział w XX Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków
Warszawa, 18 maja 2007 r.
17. Udział (z głosem w dyskusji) w VIII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej pt. „Umowy w administracji”
Wrocław 27-29 maja 2007 r.
18. Udział w VII konferencji z cyklu „Informatyka Korporacyjna” p.t. „Narzędzia Informatyczne Geodezji i Kartografii - Nowe Regulacje Prawne”,
Warszawa 30 sierpnia 2007 r.
19. Udział oraz merytoryczna organizacja Konferencji „Orzecznictwo w Systemie Prawa”
Gdańsk 17-18 września 2007 r.
20. Udział w V Samorządowym Forum Kapitału i Finansów
Warszawa 9-10 października 2007 r.
21. Udział w Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego
Szklarska Poręba 22-24 września 2008 r.
22. Udział w konferencji pt. „Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości”
Gdańsk 20-21 października 2008 r.
23. Udział w konferencji pt. „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego Polski - doświadczenia i wyzwania XXI wieku" oraz przygotowanie referatu pt. Paradygmat zrównoważonego rozwoju w prawnej ochronie zabytków nieruchomych - próba adaptacji, wygłoszonego przez współautorkę Katarzynę Zalasińską
27 lutego 2009 r. Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
24. Udział w konferencji pt. „Kodyfikacja Postępowania Administracyjnego. Na 50-lecie K.P.A.”
Sieniawa 24-27 maja 2009.
25. Udział (z głosem w dyskusji) w ogólnopolskiej konferencji „Dwudziestolecie funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce”
13-14 listopada 2009 r., Warszawa - Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
26. Udział w konferencji (z wygłoszeniem referatu pt. Administracyjnoprawna ochrona zabytków nieruchomych jako przedmiot badań nauki prawa administracyjnego. Dwie perspektywy) Prawna ochrona zabytków
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Warszawa 18 lutego 2010
27. Udział w Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, połączonym z konferencją naukową na temat „Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej”
Kazimierz Dolny nad Wisłą 19-22 września 2010 r.
28. Udział w IV Seminarium Naukowym Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Nadzór nad samorządem terytorialnym a granice jego samodzielności”
Kraków 18 listopada 2010 r. z wygłoszeniem referatu pt. Nadzór nad działalnością prawotwórczą podmiotów samorządu terytorialnego nie będących organami jednostek samorządu terytorialnego (współautor referatu M. Brzeski)
29. Udział w ogólnopolskiej konferencji „Prywatyzacja władzy publicznej i publicyzacja sfery prywatnej. Kierunki i skala przenikania”
kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 28 marca 2011 r.
30. Udział w Konferencji Naukowej „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2010-2011”
” Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 7 czerwca 2011
31. Członkostwo w jury V Letnich Warsztatów Doktoranckich
Szczyrk 29 czerwca - 1 lipca 2011
32. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Uwarunkowania, szanse i potencjalne kierunki współpracy Gdyni i Helu” na konferencji „Zatoka korzyści Gdynia - Hel”
Hel 29 września 2011 r. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
33. Udział w konferencji „Zagadnienie Think Tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, 25-26 października 2011”
udział w panelu dyskusyjnym w pierwszym dniu konferencji oraz przewodniczenie obradom w drugim dniu konferencji
34. Udział w Konferencji naukowej „Legislacja administracyjna”
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 listopada 2011; z głosem w dyskusji oraz przewodniczeniem II sesji plenarnej.
35. Udział w „III Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo w Internecie” UKSW Warszawa 8-9 czerwca 2011 r. z wygłoszeniem referatu pt. „Serwisy internetowe kierowane do pracowników samorządowych” oraz w 3 Sesji eksperckiej „Strategia rozwiązywania problemów prawno-informatycznych dla dobra publicznego”
Warszawa 8 czerwca 2011 r.
36. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Procedura planowania przestrzennego” na konferencji „Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego”
Uczelnia Łazarskiego, 16 lutego 2012
37. Udział w XIII Dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne”
Kraków 20-22 kwietnia 2012 r
38. Udział z wystąpieniem wprowadzającym w Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego „Prawo Sportowe - Oczami Sportowca, Prawnika, Sponsora”
Gdańsk 7 maja 2012 r.
39. Założenia do ustawy - Kodeks budowlany, Regionalna konferencja konsultacyjna; wystąpienie wprowadzające do dyskusji w imieniu współorganizatora (Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
Gdańsk 9 maja 2012 r.
40. Członkostwo w jury VI Letnich Warsztatów Doktoranckich
Rzeszów 4-6 lipca 2012 r. „Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych”
41. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Nabycie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii - źródło i charakter prawny” na konferencji „Aktualne problemy prawa geodezyjnego”
Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 16 - 17 sierpnia 2012 r.
42. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Komunalizacja plaż - obecny stan prawny i możliwości na przyszłość” (współautorzy i prelegenci Z. Brodecki, D. Pyć) na V Ogólnopolskiej Konferencji „Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi. Zagrożenia i systemy ostrzegania”
Szczecin 10-12 września 2012 r.
43. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „O wybranych problemach jakości stanowienia prawa materialnego w krajowym porządku prawnym” (współautor M. Brzeski) na Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej?”
Białystok 23-26 września 2012 r.
44. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Diagnoza faktycznych i prawnych uwarunkowań zmiany pranej regulacji planowania miejscowego” na konferencji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Diagnoza i propozycje zmian”
Warszawa, Trybunał Konstytucyjny, 6 grudnia 2012 r.
45. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Wymogi regulacji kodeksowej” na VI posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego
Warszawa Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 19 grudnia 2012 r.
46. Udział w konferencji pt. „Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich”
Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 10 grudnia 2012 r.
47. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Planowanie inwestycji celu publicznego - stan obecny oraz proponowane kierunki zmian” na Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej: Prawo Inwestycji Budowlanych Dziś i Jutro,
Warszawa Szkoła Główna Handlowa 18 kwietnia 2013 r.
48. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Udział wojewódzkiego konserwatora zabytków w procesie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w postępowaniach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda
Gdańsk - Gdynia, 22-23 kwietnia 2013 r.
49. Organizacja i członkostwo w jury VII Letnich Warsztatów Doktoranckich
Gniewino 26-28 czerwca 2013 r. „Prawotwórstwo sądów administracyjnych?”
50. Udział oraz moderacja sesji w konferencji naukowej „Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych”
Hel, 19 sierpnia 2013
51. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa połączonego z konferencją naukową „Wydziały prawa we współczesnej rzeczywistości”
Poznań 5-7 września 2013
52. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Uwarunkowania prawne realizacji liniowych inwestycji celu publicznego”, na konferencji „Energia dla Pomorza. Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń- Żydowo Kierzkowo”
” Szymbrak 6. 02. 2014 r.
53. Prelekcja pt. Prawnik - legislator, dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach konferencji „Perspektywy zawodowe - ja prawnik”
Gdańsk 7-8 kwietnia 2014.
54. Udział w panelu dyskusyjnym „Chaos przestrzenny - bez harmonii nie ma piękna?” na konferencji „W stronę piękna. Prawne problemy estetyzacji przestrzeni publicznej. Ujęcie interdyscyplinarne”
Gdańsk 8 kwietnia 2014 r.
55. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Plan zagospodarowania przestrzennego Obszarów Morskich, a zrównoważony rozwój obszarów przybrzeżnych”
XLIV Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich Jastarnia, 9 kwietnia 2014 r.
56. Przygotowanie i wygłoszenie referatu „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne: Zasady wykładni postanowień planów miejscowych. Ocena zgodności planowanej do realizacji inwestycji z miejscowym planem. Planowanie inwestycji celu publicznego” na II Ogólnopolskiej Konferencji Prawniczej „Prawo inwestycji budowlanych”
SGH, Warszawa 10 kwietnia 2014 r.
57. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Prawne zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne - aspekty materialne, proceduralne w teorii i praktyce.
WPiA UWM, Olsztyn 11 kwietnia 2014 r.
58. Udział w Konferencji Rady Legislacyjnej „Konstytucyjny system źródeł prawa - potrzeba zmian?”
KPRM Warszawa 23 maja 2014.
59. Udział we współorganizacji oraz uczestnictwo w charakterze współorganizatora XV Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań”
Gdańsk-Karlskrona, 13-15 czerwca 2014.
60. Wystąpienie w panelu dyskusyjnym na konferencji „Zintegrowane zarządzanie w urzędzie - inauguracja w terenie”, zorganizowanej w ramach zadania 2 projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn. „Procesy, cele, kompetencje - zintegrowane zarządzanie w urzędzie”
Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdańsk dnia 7 lipca 2014 r.
61. Wystąpienie pt. „Kilka uwag na temat Krajowego Rejestru Budowlanego” na seminarium naukowym „Rola BiP i innych stron www podmiotów publicznych w zwiększaniu dostępności informacji o prawie”, zorganizowanym w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”
Hel 4-9 sierpnia 2014 r.
62. Udział w konferencji „Zasady Techniki Prawodawczej - perspektywa zmian”, organizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 4 września 2014 r.
63. Udział w seminarium „Ochrona i kształtowanie krajobrazu jako zadanie publiczne”
Warszawa 15 września 2014 r.
64. Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów Wydziałów Prawa i Administracji
Lublin 10-13 września 2014 r.
65. Udział w XXIII Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”, moderacja sesji: „Nauka prawa administracyjnego w Polsce a tendencje europejskie i światowe”
Szczecin-Berlin 21-24 września 2014 r.
66. Udział w panelu „Instytucje polskiego prawa ochrony zabytków oraz dóbr kultury w praktyce” podczas Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów i Bibliotek DZIEDZICTWO
Warszawa 8 października 2014 r.
67. Moderacja i udział w ogólnopolskiej konferencji: „Wyborcze, architektoniczne i socjalne aspekty niepełnosprawności. O niepełnosprawności bez skrajności” zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Metropolitalny, Koło Naukowe Prawa Administracyjnego
Gdańsk 21 października 2014 r.
68. Przeprowadzenie prelekcji podczas XVIII Dni Edukacji Prawniczej na temat: „Między tworzeniem, a wykładnią prawa - praca legislatora”
Gdańsk 18 listopada 2014 r.
69. Wystąpienie pt. Projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego z perspektywy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego na Konferencji Prawa Budowlanego i Nieruchomości „Od lokalizacji do odbioru. Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego”
Gdańsk 4 grudnia 2014 r.
70. Udział z głosem w dyskusji w konferencji: „Realizacja prawa do dobrej administracji a rozwój służby publicznej - stan obecny i wyzwania”
Polska Akademia Nauk, Warszawa 8 grudnia 2014 r.
71. Udział w III Konferencji z cyklu „Sprawne państwo” pt. „Jaka jest przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce”
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 11-12 grudnia 2014 r.
72. Wystąpienie z referatem pt. „Stan prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym” na ogólnopolskiej konferencji „Rewitalizacja, Polika Miejska i Zmiany Systemowe w Kontekście Nowej Perspektywy Finansowej”
Warszawa, 18-19 grudnia 2014 r.
73. Udział w konferencji pt. „15 lat funkcjonowania rządowego procesu legislacyjnego - perspektywa porównawcza” organizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji
Warszawa 27 lutego 2015 r.
74. Udział z głosem w dyskusji w konferencji pt. „25 lat Samorządu terytorialnego w Polsce”, organizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Katowice 5-6 marca 2015 r. (moderacja sesji)
75. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Ocena prawna wybranych aspektów aktualnie toczących się postępowań sądowych w sprawach o naliczanie opłat związanych z udostępnianiem materiałów z pzgik” na w seminarium „Problemy stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii” zorganizowanym przez Stowarzyszeni Geodetów Polski
Rynia 6-8 maja 2015 r.
76. Udział w charakterze panelisty w panelu dyskusyjnym pt.: „Nowy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany - szansa na normalność po dekadach chaosu?” w ramach 5 Forum Rynku Nieruchomości
Sopot 8-9 czerwca 2015 r.
77. Udział w konferencji „Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym”
Naczelny Sąd Administracyjny - Warszawa 15 czerwca 2015 r.
78. Udział z głosem w dyskusji w XVI Dorocznej Konferencji Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej „Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania
Łódź 21-23 czerwca 2015 r.
79. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Rozstrzygnięcia z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu lokalnym w kontekście dostępu do aktualnej informacji przestrzennej” na seminarium naukowym. „Modelowanie dostępu do informacji”, zorganizowanym w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego realizowanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”
Hel 4-14 sierpnia 2015 r.
80. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Wolność sumienia i wyznania w obszarze prawa administracyjnego (próba wyznaczenia pola i uwarunkowań badawczych)” na ogólnopolskiej konferencji „Klauzula sumienia w państwie prawa”
Gdańsk, 21.09.2015
81. Udział w panelu „Polskie prawo ochrony zabytków - propozycje zmian” podczas III Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów i Bibliotek DZIEDZICTWO
Warszawa 7.10.2015
82. Organizacja Prawniczego Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz wygłoszenie referatu pt. „ Wolność zabudowy w świetle administracyjnego prawa materialnego”
Gdańsk 9.10.2015
83. Udział w konferencji naukowej pt. „Współczesne problemy sądów i orzecznictwa sądowego” oraz moderacja panelu I „Orzecznictwo sądów administracyjnych”
Gdańsk 15-16.10.2015
84. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Przegląd węzłowych problemów normalizacji w świetle legislacji administracyjnej” na konferencji naukowej „Normalizacja a legislacja administracyjna”
Warszawa 5.11.2015 (organizatorzy: Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
85. Udział w debacie eksperckiej „Postulaty zmian regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń” w ramach obchodów 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Warszawa 5.11.2015
86. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Ustawa o związkach metropolitalnych (wybrane zagadnienia)” na konferencji zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Poznaniu z okazji jubileuszu XXV-lecia reaktywowania instytucji samorządu terytorialnego „Aktualne problemy prawa samorządu terytorialnego”
Poznań 1.12.2015
87. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Realizacja zadań publicznych przez związek metropolitalny w kontekście zasady pomocniczości” na ogólnopolskiej konferencji „Sposoby realizacji zadań publicznych” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytety Śląskiego
Katowice 10-11 marca 2016
88. Udział w konferencji z okazji 70-lecia miesięcznika „Państwo i Prawo”, pt. „Kultury uzasadnień sądowych: zasada proporcjonalności w ujęciu porównawczym”
Warszawa 1.04.2016
89. Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej - perspektywa polska
Wrocław 22 kwietnia 2016
90. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Specjalna strefa rewitalizacji jako instrument urzeczywistniania koncepcji sprawiedliwości ekologicznej” na konferencji naukowej „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”
Gdańsk 9-11 maja 2016
91. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Model regulacji jawności i jej ograniczeń a bezpieczeństwo państwa” na sesji eksperckiej zorganizowanej w ramach VIII Konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie. Strategia cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty instytucjonalne i prawne” Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 19-20 maja 2016
92. Udział w XVII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej współorganizowanej przez Krajowa Szkołę Administracji Publicznej na temat: „W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej” oraz moderacja panelu IV
Warszawa 22-23 czerwca 2016
93. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Skuteczność prawnej ochrony informacji przez funkcjonariuszy administracji publicznej (wstępne diagnozy i postulaty)” na konferencji „Aktualne problemy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”
Hel 1-5 sierpnia 2016, organizowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Naukowe Centrum Prawno-informatyczne, przy udziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
94. Udział w obradach Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego „Aksjologia prawa administracyjnego”
Zakopane 18-21 września 2016
95. Wystąpienie wprowadzające na temat legislacyjnych uwarunkowań konsolidacji prawa informacyjnego na sesji eksperckiej „Bezpieczeństwo - Prawo - Cyberprzestrzeń. Perspektywy konsolidacji prawa informacyjnego”
Warszawa 8 listopada 2016
96. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „W poszukiwaniu wykonawcy zadań metropolitalnych” na X Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 17 listopada 2016
97. Udział w charakterze dyskutanta w debacie publicznej pt. „Komu potrzebne są metropolie”, zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański i Instytut Metropolitalny. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 9 stycznia 2017
98. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Stanowisko Rady Legislacyjnej do projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego” na Warszawsko-Gdańskie Sympozjum Naukowe pt. „Kodeks urbanistyczno-budowlany. Oczekiwania i obawy” zorganizowane na Politechnice Warszawskiej
Warszawa 19 stycznia 2017
99. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Zakres swobody i władztwa planistycznego gminy w kształtowaniu treści uchwały krajobrazowej” na seminarium eksperckim „Uchwała krajobrazowa. Pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową”,
Gdańsk 31 marca 2017
100. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „O aktualności prawa miejscowego” (współautor M. Brzeski) na konferencji naukowej pt. „Źródła prawa w samorządzie terytorialnym”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytety Śląskiego
Katowice 9-10 maja 2017
101. Organizacja Prawniczego II Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pod hasłem: „Prawne problemy rozpraszania i koncentracji zabudowy” oraz wygłoszenie referatu pt. „Rozpraszanie i koncentracja zabudowy jako problem prawny”
Gdańsk 12 maja 2017
102. Udział w sesji eksperckiej w ramach IX Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo informacji przestrzennej w Internecie” z wystąpieniem na temat konsolidacji i kodyfikacji przepisów z zakresu informatyzacji i cyfryzacji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Warszawa 18 maja 2017
103. Członkostwo w jury X Letnich Warsztatów Doktoranckich, „Uprawnienia i obowiązki w orzecznictwie sądów administracyjnych”
Janów Podlaski 25-27 czerwca 2017
104. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „O niedostatkach prawnej ochrony wspólnoty samorządowej” na XI Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 19-20 października 2017
105. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Najnowsze zmiany w prawie dotyczącym samorządów nadmorskich na L Walnym Zebraniu Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich
Ustronie Morskie, 16 - 17 listopada 2017
106. Przygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - kuźnia kadr państwowego pracodawcy” na II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy „Państwo jako pracodawca” Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk 18 grudnia 2017
Opracowanie projektów opinii dla Rady Legislacyjnej

1. Projekt opinii w sprawie propozycji RCL dotyczącej usprawnienia rządowego procesu legislacyjnego (część I) RL-0303-7/12 (współautorstwo M. Stec, D. Kijowski, A. Krzywoń)
Przegląd Legislacyjny 2012 nr 2, s. 157-163(ISSN 1426-6989)
2. Projekt opinii o projekcie założeń do projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych RL-0303-8/12 (współautorstwo E. Kornberger-Sokołowska, A. Wyrozumska, D. Kijowski)
Przegląd Legislacyjny 2012 nr 2, s. 167-176(ISSN 1426-6989)
3. Projekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Rl-0303-10/12 (współautorstwo A. Wyrozumska, A. Krzywoń)
Przegląd Legislacyjny 2012 nr 3, s. 81-90(ISSN 1426-6989)
4. Projekt opinii o projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów RL-0303-12/12 (współautorstwo M. Korzycka-Iwanow, M. Rogacka-Rzewnicka, K. Weitz)
Przegląd Legislacyjny 2012 nr 3, s. 127-141(ISSN 1426-6989)
5. Projekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw RL-0303-20/12 (współautorstwo D. R. Kijowski)
Przegląd Legislacyjny 2012 nr 4, s. 121-147(ISSN 1426-6989)
6. Projekt opinii o projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych RL-0303-26/12 (współautorstwo E. Kornberger-Sokołowska, D. R. Kijowski)
Przegląd Legislacyjny 2013 nr 1, s. 109-121(ISSN 1426-6989)
7. Projekt opinii o projekcie założeń projektu ustawy o szczególnej odpowiedzialności za niektóre naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz o zmianie niektórych ustaw RL-0303-1/13, (współautorstwo: M. Bojarski, D.R. Kijowski)
Przegląd Legislacyjny 2013 nr 2, s. 79-88(ISSN 1426-6989)
8. Projekt opinii w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów RL-0303-14/13, (współautorstwo: M. Stec, A. Krzywoń)
Przegląd Legislacyjny 2013 nr 3, s. 54-59(ISSN 1426-6989)
9. Projekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw RL-0303-15/13
Przegląd Legislacyjny 2013 nr 3, s. 85-88(ISSN 1426-6989)
10. Projekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw RL-0303-17/13 (współautorstwo: D. R. Kijowski, A. Krzywoń, K. Wójtowicz)
Przegląd Legislacyjny 2013 nr 3, s. 92-111(ISSN 1426-6989)
11. Projekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu RL-0303-23/13 (współautorstwo M. Kaliński),
Przegląd Legislacyjny 2013 nr 4, s. 73-82(ISSN 1426-6989)
12. Projekt opinii o projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (3 etap deregulacji), RL-0303-25/13 (współautorstwo K. Wójtowicz, J. Stelina, K. Weitz)
Przegląd Legislacyjny 2013 nr 4, s. 119-135 (ISSN 1426-6989)
13. Projekt opinii o projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, RL- 0303-38/13 (współautorstwo M. Kaliński, A. Krzywoń, A. Wyrozumska)
Przegląd Legislacyjny 2014 nr 3, s. 120-132 (ISSN 1426-6989)
14. Projekt opinii o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, RL- 0303-9/14 (współautorstwo: M. Kaliński, K. Weitz)
Przegląd Legislacyjny 2014 nr 4, s. 118-124 (ISSN 1426-6989)
15. Projekt opinii o projekcie założeń do ustawy o ochronie ludności, RL-0303-11/14
Przegląd Legislacyjny 2015 nr 1, s. 94-102 (ISSN 1426-6989)
16. Projekt opinii o projekcie założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym, RL-0303-18/14, (współautorstwo: A. Krzywoń, M. Rogacka-Rzewnicka, K. Wójtowicz)
Przegląd Legislacyjny 2015 nr 2, s. 113-123 (ISSN 1426-6989)
17. Projekt opinii o projekcie założeń do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, RL-0303-21/14, (współautorstwo: M. Wiącek, A. Wyrozumska)
Przegląd Legislacyjny 2015 nr 2, s. 123-132 (ISSN 1426-6989)
18. Opinia o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, RL-0303-28/14, (współautorstwo: J. Stelina)
Przegląd Legislacyjny 2015 nr 4, s. 98-103 (ISSN 1426-6989)
19. Opinia o projekcie ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność, RL-0303-33/14, (współautorstwo: A. Doliwa, E. Kornberger-Sokołowska)
Przegląd Legislacyjny 2015 nr 4, s. 154-158 (ISSN 1426-6989)
20. Opinia o projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, RL-0303-34/14, (współautorzy: A. Doliwa i M. Wiącek)
Przegląd Legislacyjny 2016 nr 1, s. 106-122 (ISSN 1426-6989)
21. Opinia o projekcie ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportu węglowodorów, RL-0303-38/14, (współautorzy: D. Kijowski i A. Krzywoń)
Przegląd Legislacyjny 2016 nr 1, s. 131-155 (ISSN 1426-6989)
22. Opinia o projekcie ustawy – Prawo o zgromadzeniach RL-0303-7/15, (współautorzy: M. Bojarski, K. Wójtowicz, M. Wiącek)
Przegląd Legislacyjny 2016 nr 3, s. 122-141 (ISSN 1426-6989)
23. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw RL-0303-9/15, (współautorzy: M. Stec, D. Kijowski, M. Rogacka-Rzewnicka, K. Wójtowicz)
Przegląd Legislacyjny 2016 nr 4, s. 66-86 (ISSN 1426-6989)
24. Opinia o projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej RL-0303-11/15, (współautorzy: A. Krzywoń, A Doliwa, M. Kaliński, D. Kijowski)
Przegląd Legislacyjny 2016 nr 4, s. 86-93 (ISSN 1426-6989)
25. Opinia o projekcie ustawy – Prawo działalności gospodarczej RL-0303-10/15, (współautorzy: A. Krzywoń, A Doliwa, M. Kaliński, D. Kijowski, E. Kornberger-Sokołowska)
Przegląd Legislacyjny 2016 nr 4, s. 93-114 (ISSN 1426-6989)
26. Opinia o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw RL-0303-12/15, (współautorzy: A Doliwa, E. Kornberger-Sokołowska, W. Orłowski)
Przegląd Legislacyjny 2016 nr 4, s. 114-128 (ISSN 1426-6989)
27. Opinia o projekcie ustawy – o pomocy państwa w wychowaniu dzieci RL-0303-1/16, (współautorzy J. Stelina, D. Kijowski)
Przegląd Legislacyjny 2017 nr 1, s. 115-133 (ISSN 1426-6989)
28. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw RL-0303-4/16, (współautorzy J. Stelina, M. Rogacka-Rzewnicka)
Przegląd Legislacyjny 2017 nr 1, s. 148-156 (ISSN 1426-6989)
29. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw RL-0303-11/16 (współautor E. Kornberger-Sokołowska)
Przegląd Legislacyjny 2017 nr 2, s. 150-157 (ISSN 1426-6989)
30. Opinia o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników RL-0303-16/16, (współautorzy: A. Doliwa, E. Kornberger-Sokołowska)
Przegląd Legislacyjny 2017 nr 3, s. 137-143 (ISSN 1426-6989)
31. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw RL-0303-13/16, (współautorzy: M. Kaliński, E. Kornberger-Sokołowska)
Przegląd Legislacyjny 2017 nr 3, s. 143-149 (ISSN 1426-6989)
32. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw RL-030318/16, (współautorzy: J. Stelina, A. Wyroozumska)
Przegląd Legislacyjny 2017 nr 3, s. 152-157 (ISSN 1426-6989)
33. Opinia o projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o państwowej inspekcji bezpieczeństwa żywności, RL-0303-25/16, (współautorzy: M. Dąbrowski, B. Szmulik)
Przegląd Legislacyjny 2018 nr 1, s. 90-102 (ISSN 1426-6989)
34. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw RL-0303-22/16 (współautorzy: D. Kijowski, B. Szmulik, M. Wiącek),
Przegląd Legislacyjny nr 2018 nr 1, s. 102-130 (ISSN 1426-6989)
35. Opinia o projekcie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki RL-0303-35/16 (współautorzy: A. Doliwa, E. Kornberger-Sokołowska, W. Orłowski),
Przegląd Legislacyjny 2018 nr 2, s. 143-152 (ISSN 1426-6989)
36. Opinia o projekcie ustawy – Kodeks Urbanistyczno-budowlany RL-0303-34/16 (współautorzy: M. Dobrowolski, A. Doliwa, M. Kaliński, D. Kijowski, E. Kornberger-Sokołowska, M. Wiącek),
Przegląd Legislacyjny 2019 nr 2, s. 62-124 (ISSN 1426-6989)
37. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw RL-0303–14/17 (współautorzy: B. Banaszak, M. Rogacka-Rzewicka, J. Stelina),
Przegląd Legislacyjny 2019 nr 3, s. 95-104 (ISSN 1426-6989)
38. Opinia o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej RL-0303–20/17 (współautorzy: A. Doliwa, M. Bojarski, A. Hanusz),
Przegląd Legislacyjny 2019 nr 3, s. 129-146 (ISSN 1426-6989)
39. Opinia o projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych RL-0303–25/17 (współautorzy: E. Kornberger-Sokołowska, J. Stelina),
Przegląd Legislacyjny 2019 nr 4, s. 139-150 (ISSN 1426-6989)
Recenzje rozpraw doktorskich

1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Antoniak „Instytucjonalne formy współpracy transgranicznej w systemie prawnym UE” Warszawa 2010
Gdańsk 30.09.2010
2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Brysia, Rozstrzygnięcia administracyjne w procesie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Poznań 2011
Gdańsk 30.09.2011
3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Anny Ziniewicz „Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich” Olsztyn 2011
Gdańsk 7.02.2012
4. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Alicji Klimas „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w prawie polskim” Gdańsk 2012
Gdańsk 14.06.2012
5. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kutarskiej „Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowo-administracyjnym”, Lublin 2012
Gdańsk 4.12.2012
6. Recenzja rozprawy doktorskiej Eugeniusza Szydłowskiego „Pozycja ustrojowa i funkcje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”, Wrocław 2012
Gdańsk 16.06.2013
7. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne”, Warszawa 2013, dr Katarzyny Zalasińskiej
Gdańsk 3.02.2014
8. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Marceliny Stolarskiej „Konstytucyjny standard polskiego prawa administracyjnego”
Kraków 2014 r., Gdańsk 18.10.2014 r.
9. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kaszubowskiego, Decyzja reformatoryjna organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Gdańsk 2014
Gdańsk 7.04.2015
10. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Strąk, Wpływ Warunków Kontraktowych międzynarodowego systemu FIDC na procedury administracyjnoprawne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, Gdańsk 2015
Gdańsk 28.08.2015
11. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Czuby-Wąsowskiej, Szkoła publiczna w obowiązującym porządku prawnym. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2015
Gdańsk 10.11.2015
12. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Kaczochy, Istota i podstawowe aspekty kar pieniężnych orzekanych przez organy administracji publicznej, Warszawa 2015
Gdańsk 28.02.2016
13. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Sławomira Zwolaka „Wolność użytkowania obiektów budowlanych”, Lublin 2015
Gdańsk 28.07.2016
14. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Konrada Łuczaka „Środki realizacji unijnych zasad skuteczności i równoważności przez sądy administracyjne”, Warszawa 2016
Gdańsk 6.05.2017
15. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Izabelli Mikiciuk „Istota i funkcje <> w systemie prawnym ochrony zabytków w Polsce”, Warszawa 2016
Gdańsk 6.06.2017
16. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Świtały, „Pacjent jako beneficjent ograniczeń jawności elektronicznej dokumentacji medycznej”, Warszawa 2016
Gdańsk 1.08.2017
17. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Prządka-Leszczyńskiej pod tytułem „Regulacja rynku mediów audiowizualnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Studium prawnoporównawcze”, Warszawa 2017
Gdańsk 30.09.2017
18. Powtórna recenzja poprawionej rozprawy doktorskiej mgr Izabelli Mikiciuk „Istota i funkcje <> w systemie prawnym ochrony zabytków w Polsce” Warszawa 2016
Gdańsk 27.08.2018
19. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Hanny Nowak pt.: „Zjawisko pewności i niepewności prawa administracyjnego na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, Kraków 2018
Gdańsk 7.05.2018
20. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Terlegi „Zaskarżalność postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych”, Poznań 2019
Gdańsk 31.08.2019
Niepublikowane w tradycyjnych formach recenzje rozpraw naukowych, książek i artykułów

1. Recenzja wydawnicza Przegląd Naukowy nr 7 W. Cieślak (red.), Gdańsk 2009
Gdańsk 28.12.2008
2. Recenzja książki dra Przemysława Krzykowskiego „Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń”
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 5.01.2010
3. Recenzja książki Ireneusza Krześnickiego „I Ty możesz zostać radnym (Procedury, wzory dokumentów, przepisy”)
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska 4.02.2010
4. Recenzja wydawnicza książki: Radosława Kujawińskiego i Krzysztofa Sobieralskiego, „Egzekucja administracyjna z nieruchomości, Wrocław 2010
PRESSCOM Sp. z o.o. 10.04.2010
5. Recenzja wydawnicza Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, tom VII Gdańsk 2010 w zakresie działu „Prawo i Administracja” (pięć artykułów)
(ISSN 1731-8440)
6. Recenzje do artykułów:

A. Sylwestrzak, Zasada sprawiedliwości w świetle filozofii Hansa Kelsena (s.16)
M. Płachta, Zasada uniwersalna w międzynarodowym prawie karnym: istota, racje zakres (s.38)
W. Śniecikowski, Zadania władz publicznych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w społecznościach lokalnych (s. 17)
P. Krzykowski, Skutki prawne oparcia rozstrzygnięcia podmiotu stosującego prawo o sfałszowane zaświadczenie (s. 10)
A. Majewski, Korzystanie ze środowiska w rozumieniu art. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska (s. 14)
W. Gawrylczyk, Pomoc państwa osobom uprawnionym do alimentów (s. 23)
S. Szadok, Autonomia statutowa szkoły wyższej (wybrane problemy) (s. 8)
S. Bobiński, Środki karnoprocesowe zmierzające do ujęcia sprawców przestępstw zbiegłych z Polski (s. 21)
J. Domański, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych (s. 14) w Roczniku Naukowym Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej „Acta Elblingesia” X tom, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 4) 2011
2011
7. Recenzje artykułów pokonferencyjnych do Acta Elbingensia tom XII, nr 1/2012 w serii: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 5) 2012 pod redakcją Eugeniusza Bojanowskiego i Henryka Gawrońskiego
2012
8. Recenzja opracowań (w:) Z. Cieślak, K. Zalasińska, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Szkice z zakresu nauki administracji, t. II, Wrocław 2013, s. 144
(ISBN 978-83-62723-75-1)
9. Recenzja opracowań do księgi jubileuszowej: W. Federczyk (red.), Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warszawa 2014, s.430
(ISBN 978-83-61713-85-2)
10. Recenzja wydawnicza książki: F. Elżanowski, Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki, Warszawa 2015, s. 320
(ISBN 978-83-264-8142-0)
11. Recenzja wydawnicza książki: W. Federczyk, A. Fogiel, A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warszawa 2015, ss. 327
(ISBN 978-83-264-9158-0)
12. Recenzja książki: G. Szpor, A. Gryszczyńska (red.), Leksykon tajemnic
Warszawa 2016
13. Recenzja wydawnicza pracy zbiorowej pod redakcją dra Romana Marchaja i mgr Katarzyny Darowskiej pt. „Budżet obywatelski w teorii i praktyce” Katowice 2017
Gdańsk 11.10.2017
14. Recenzja wydawnicza artykułów naukowych w pracy zbiorowej: „450 lat polskiej administracji morskiej”
15. Recenzja wydawnicza artykułów naukowych w pracy zbiorowej: W. Federczyk (red.), „Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy
Warszawa 2018
Recenzje w przewodach habilitacyjnych

1. Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne”, Warszawa 2013, dr Katarzyny Zalasińskiej
Gdańsk 3.02.2014
2. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Wlaźlak
Gdańsk 27.04.2016
3. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marka Stycha
Gdańsk 28.06.2016
4. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Igora Zachariasza
Gdańsk 2.12.2016
5. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Małysy-Sulińkiej
Gdańsk 4.04.2017
6. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Sławomira Pawłowskiego
Gdańsk 6.09.2018
7. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Bogdana Fischera
Gdańsk 21.09.2018
8. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Diany Trzcińskiej
Gdańsk 26.01.2019
9. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Celińskiej-Grzegorczyk
Gdańsk 4.02.2019
10. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Mateusza Błachuckiego
Gdańsk 28.05.2019
11. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Krzysztofa Sobieralskiego
Gdańsk 8.08.2019
12. Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. Macieja Borskiego
Gdańsk, 12.08.2019
Opinie członka komisji habilitacyjnej w postępowaniach habilitacyjnych

1. Opinia członka komisji habilitacyjnej w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktorowi Jarosławowi Dobkowskiemu
17.09.2014
2. Opinia członka komisji habilitacyjnej w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktor Marcie Woźniak
15.11.2018
3. Opinia członka komisji habilitacyjnej w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktor Marcie Kopacz
8.08.2019
Udział w postępowaniach habilitacyjnych w charakterze członka

1. W sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktorowi Jarosławowi Dobkowskiemu
2014
2. W sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktorowi Karolowi Pachnikowi
2015
3. W sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktor Marcie Woźniak
2018
4. W sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego doktor Marcie Kopacz
2019

BIURO EKSPERTYZ PRAWNYCH

img
Profesor Tomasz Bąkowski Biuro Ekspertyz Prawnych

Świadczymy usługi doradcze, przygotowujemy pisma procesowe oraz opinie i ekspertyzy prawne. Dodatkowo przeprowadzamy specjalistyczne analizy prawne oraz oferujemy merytoryczne wsparcie w procesie legislacyjnym. Swoje usługi kierujemy do przedsiębiorców, administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących profesjonalne usługi w zakresie prawa (kancelarii prawnych, firm consultingowych).

Tworzymy ośrodek ekspercki zajmujący się szeroko rozumianym procesem inwestycyjno-budowlanym, a także poszczególnymi działami prawa administracyjnego i prawa gospodarczego publicznego.

Strona Biura Formularz kontaktowy

KONTAKT

Tomasz Bąkowski
Gdańsk
biuro@profesorbakowski.pl

Skontaktuj się ze mną

Poniżej znajduje się formularz, poprzez który można się ze mną kontaktować. W miarę możliwości odpowiadam na wszystkie wiadomości.


 
img